Predmet: Bayesova statistika

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec predmeta: Doc. dr. Dejan Velušček

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Matematična statistika 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija.

Vsebina:

Bayesovi modeli z enim in več parametri. Povezava s standardnimi statističnimi metodami. Hierarhični modeli. Preverjanje modelov in analiza občutljivosti. Bayesovo načrtovanje poskusov.

Bayesov pristop k združevanju rezultatov  več raziskav, potenčne apriorne porazdelitve, analiza odvisnosti združene analize od preteklih raziskav.

Uvod v regresijsko analizo. Analiza variance in kovariance, informativne hipoteze in njihovo ovrednotenje. Bayesov faktor, kompleksnost in prileganje. Aposteriorne verjetnosti hipotez - modelov, vpliv apriorne porazdelitve, učni vzorec.

Povzemanje aposteriorne porazdelitve, ocene parametrov, centralni kredibilnostni interval, pomen konjugiranih porazdelitev. Gibbsov vzorčevalnik , konvergenca ocen, Metropolis Hastingov algoritem. Aposteriorne simulacije. Drugi specifični modeli Bayesove analize.

Cilji in kompetence:

Študent spozna temeljne Bayesove metode za obdelavo podatkov.

Spozna se tudi z uporabo teh metod v praksi. Zato je predvideno, da bodo pri predmetu sodelovali tudi strokovnjaki iz prakse.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje osnovnih konceptov Bayesove statistike.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si