Predmet: Optimizacija

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Izr. prof.dr. Sergio Cabello

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Konveksne množice in funkcije, konveksno programiranje. Lagrangeova prirejenost, dualna naloga, šibka in krepka dualnost. Slaterjev pogoj, Karush-Kuhn-Tuckerjev izrek.

Optimizacijski problemi z linearnimi omejitvami, kvadratično in semidefinitno programiranje s posplošitvami. Numerični postopki, kazenske metode. Celoštevilsko programiranje.

Kratek pregled računalniških orodij za reševanje optimizacijskih problemov.

Cilji in kompetence:

Študent spozna osnovne vrste problemov matematičnega programiranja s poudarkom na konveksnih problemih. Seznami se z osnovnimi matematičnimi prijemi za njihovo reševanje, hkrati pa za praktično reševanje uporablja tudi ustrezne računalniške pakete.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Študent  je sposoben z matematičnim mode­lom dobro opisati različne pomembne uporabne probleme. Pozna osno­vne prijeme in računalniška orodja za učinkovito reševanje dobljenih optimizacijskih problemov.

 

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Tanja Petek
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 460
e-mail: Tanja.Petek (at) fe.uni-lj.si

Links

Facebook stran 

The World of Statistics