Predmet: Modeliranje časovnih in prostorskih procesov

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Izr. prof. dr. Damijana Kastelec

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
  • Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene vaje in seminarska naloga.

Vsebina:

Analiza časovnih vrst

  • Metode za raziskovanje časovnih vrst: grafični prikazi, komponente časovnih vrst, avtokorelacija.
  • Modeliranje stacionarnih časovnih vrst: ARMA modeli.
  • Modeliranje nestacionarnih časovniih vrst: ARIMA modeli.

Prostorska statistika

  • Metode za raziskovanje prostorskih podatkov: grafični prikazi, prostorska korelacija (vzorčni variogram, anizotropija).
  • Modeliranje zveznih procesov v prostoru (modeliranje variograma, kriging).
  • Geostatistične simulacije.

Primeri v programskem okolju R.

Cilji in kompetence:
Statistično modeliranje procesov v času ali prostoru je pomemben del proučevanj procesov v ekonomiji, ekologiji, epidemiologiji, dužbenih vedah in drugje. Študentje se bodo seznanili z osnovnimi metodami raziskovanja podatkov in modeliranja procesov v času in prostoru.

Predvideni študijski rezultati:
Razumevanje osnovnih konceptov statistične analize podatkov v času ali v prostoru. Modeliranje časovnih vrst in prostorskih podatkov, predpostavke, vsebinska analiza rezultatov.

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Tanja Petek
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 460
e-mail: Tanja.Petek (at) fe.uni-lj.si

Links

Facebook stran 

The World of Statistics