Predmet: Znanstvena in strokovna komunikacija

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Red. prof. dr. Gaj Vidmar

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Za aktualno vsebino predmeta glej stran predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:
Osnove filozofije znanosti:

 • kratek pregled zgodovine filozofije, osnove epistemologije
 • napake pri spoznavanju in tolmačenju, argumentiranje

Pomen statistične prakse:

 • kratka zgodovina statistike in informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • načela in oblike statističnega svetovanja
 • dobre prakse in pogoste napake pri delu s podatki
 • motivacija, čustva in medosebna komunikacija pri strokovnem delu

Znanstveno in tehnično sporočanje:

 • splošna struktura raziskovalnega poročila
 • viri in iskanje znanstvenih informacij
 • tehnično pisanje v angleškem jeziku
 • osnove grafičnega oblikovanja
 • priprava predstavitev

Prikaz podatkov:

 • izbrana poglavja iz psihologije zaznavanja in spoznavanja
 • vrste in izbor grafičnih prikazov podatkov
 • načela kakovostnega prikaza podatkov, primeri dobre in slabe prakse
 • sodobni analitični prikazi velepodatkovij       

  Cilji in kompetence:
  Cilj predmeta je seznaniti študenta z osnovami filozofije in psihologije, potrebnimi za samostojno in odgovorno strokovno in raziskovalno delo, pomenom in oblikami komunikacije v statistični praksi ter prvinami in načeli izdelave različnih znanstvenih in tehničnih publikacij.

  Predvideni študijski rezultati:
  Znanje in razumevanje:

  • poznati pasti in napake pri spoznavanju in argumentiranju;
  • razumeti namen in značilnosti empiričnega znanstvenega raziskovanja;
  • znati iskati znanstveno in strokovno literaturo ter jo kritično vrednotiti;
  • znati tabelarično in grafično ustrezno prikazati statistične podatke in rezultate statističnih analiz ter jih argumentirano interpretirati;
  • znati pisno predstaviti rezultate svojega in sodelovalnega raziskovalnega dela v obliki posterjev, tehničnih poročil, znanstvenih in strokovnih člankov v slovenskem in angleškem jeziku;
  • znati oblikovati projektno vlogo;
  • znati pripraviti učinkovito javno predstavitev.   

  Uporaba:

  • iskanje obstoječih znanstvenih dokazov in njihovo kritično vrednotenje;
  • oblikovanje izvedljivih raziskovalnih načrtov in uspešnih projektnih predlogov;
  • ustno in pisno poročanje na raziskovalnih in strokovnih srečanjih ter objavljanje v znanstvenih in tehničnih publikacijah.

  Refleksija:

  • zavedanje zgodovinskega razvoja, omejitev in odlik znanstveno-raziskovalne metodologije;
  • zavedanje vloge verjetnosti in statistike kot orodja za odločanje na vseh področjih sodobne družbe;
  • zavedanje pomena ustne in pisne komunikacije v raziskovalnem in strokovnem delu, vključno z zavedanjem pomena kakovosti jezika, oblikovanja besedil in prikaza podatkov.

  Prenosljive spretnosti:

  • sposobnost argumentiranega zagovarjanja stališč, samokritičnosti in objektivne evalvacije trditev;
  • zbiranje in kritično pregledovanje znanstvene in strokovne literature;
  • pisanje znanstvenih in strokovnih besedil, oblikovanje znanstvenih in tehničnih publikacij, izdelava predstavitev;
  • povezovanje teoretičnih spoznanj z različnih področij in njihov prenos v strokovno prakso. 

  Contact

  Main contact:
  e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

  Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
  Tanja Petek
  University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
  room num.: AN012C-ŠTU
  phone: 01 4768 460
  e-mail: Tanja.Petek (at) fe.uni-lj.si

  Links

  Facebook stran 

  The World of Statistics