Predmet: Teorija mere

Vrsta predmeta: obvezni modulski
Nosilec predmeta: prof. dr. Bojan Magajna, prof. dr. Roman Drnovšek, doc. dr. Marko Kandić

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Matematična statistika 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v prvi letnik študija.

Vsebina:

 • Mere: σ-algebre, pozitivne mere, zunanje mere, Caratheodoryjev izrek, razširitev mere iz algebre na sigma algebro, Borelove mere na R , Lebesguova mera na R.
 • Merljive funkcije: aproksimacija s stopničastimi funkcijami, načini konvergence funkcijskih zaporedij, izrek Jegorova.
 • Integracija:  integral nenegativne funkcije, izrek o monotoni konvergenci, Fatoujeva lema, integral kompleksne funkcije, izrek o dominirani konvergenci, primerjava Riemannovega in Lebesguovega integrala,  izrek Jegorova.
 • Produktne mere: konstrukcija produktnih mer, monotoni razredi, Tonellijev in Fubinijev izrek, Lebesguov integral na Rn.
 • Kompleksne mere: predznačene mere, Hahnov in Jordanov razcep, kompleksne mere, variacija mere,  absolutna zveznost in vzajemna singularnost, Lebesgue-Radon-Nikodymov izrek.
 • Lp-prostori: neenakosti  Jensena, Hölderja in Minkowskega, omejeni linearni funkcionali, dualni prostoir.
 • Integriranje na lokalno kompaktnih prostorih:  pozitivni linearni funkcionali na Cc(X), Radonove mere, Rieszov izrek, Lusinov izrek, gostost prostora Cc(X) v Lp-prostorih.
 • Odvajanje mer na Rn : odvajanje mer, absolutno zvezne in funkcije z omejeno totalno variacijo.

Cilji in kompetence:
Študent pridobi znanje osnov teorije mere, ki jih potrebuje za razumevanje osnov sodobnega verjetnostnega računa, statistike in funkcionalne analize.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Razumevanje osnovnih pojmov teorije mere.
 • Uporaba: Teorija mere sodi med temeljne predmete, saj je nujno potrebna za razumevanje teoretičnih osnov  verjetnostnega računa in statistike.
 • Refleksija: Razumevanje teorije na podlagi primerov uporabe.
 • Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Sposobnost abstraktnega razmišljanja. Spretnost uporabe domače in tuje literature.

 

 

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Tanja Petek
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 460
e-mail: Tanja.Petek (at) fe.uni-lj.si

Links

Facebook stran 

The World of Statistics