Predmet: Posplošeni linearni modeli

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Aleš Žiberna

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene domače naloge.

Vsebina:

 • Ponovitev linearne regresije
 • Družina transformacij Box-Cox
 • Družina eksponentnih porazdelitev: lastnosti in predstavniki, ocenjevanje z metodo (kvazi-) največjega verjetja
 • Posplošeni linearni modeli: ocenjevanje z metodo največjega verjetja, odstopanja in Pearsonova χ2 statistika
 • Logistična regresija, binomski logit modeli, logaritem razmerja obetov, log-linearni modeli, Poissonovi log-linearni modeli
 • Multinominalna porazdelitev odgovorov (kontingenčne tabele)
 • Modeli razpršenosti: metoda kvazi-verjetnja in kvazi-razpršenosti. Modeliranje in ocenjevanje prevelike (premajhne) razpršenosti
 • Razširjena metoda kvazi-verjetja: dodatni parametri v variančni strukturi izidov
 • Modeli slučajnih učinkov: EM algoritem, dodatna variabilnost v podatkih, Gauss-Hermitova kvadratura
 • Neparametrično ocenjevanje z metodo največjega verjetja
 • Modeliranje koreliranih podatkov: GEE in GEE2, razred posplošenih mešanih linearnih modelov

Cilji in kompetence:
V statistični praksi statistik pogosto naletel na probleme, ki presegajo okvire linearnih modelov. Predmet seznani študenta z naravo takih podatkov ter s koncepti modelov, ki te posebnosti upoštevajo. Študent spozna metode za analizo tovrstnih podatkov in jih preizkusi na praktičnih primerih.

Predvideni študijski rezultati:
Študent razume koncepte posplošitev linearnih modelov, zna izbrati ustrezno metodo in jo uporabiti. Razvije uporabno znanje o tehnikah modeliranja in ga zna uporabiti na konkretnih podatkih. Razume kako so predstavljene metode povezane z drugimi področji in je sposoben posplošiti pridobljeno znanje.

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Tanja Petek
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 460
e-mail: Tanja.Petek (at) fe.uni-lj.si

Links

Facebook stran 

The World of Statistics