Potek priprave magistrskega dela

seznam zaključenih magisterijev (s povezavami na celotna dela)

Prvi semester drugega letnika

  1. Študent neformalno izbere temo in poišče mentorja. Pri tem si lahko pomaga z objavljenimi okvirnimi temami.
  2. V mesecu januarju študent pripravi kratko (10-minutno) predstavitev. Le te so skupne za vse študente (izvede se seminar). Vabljeni so vsi mentorji, prisoten je koordinator magistrskih del. Zamudniki te predstavitve opravijo kasneje pri koordinatorju magistrskih del (vabljen tudi mentor).
  3. Po opravljeni predstavitvi kandidat odda koordinatorju magistrskih del vlogo za odobritev teme na programskem svetu. Vlogo mora podpisati tudi mentor (in somentor). Vloga mora biti narejena po vzorcu.
  4. Programski svet potrdi temo in istočasno določi člane Komisije za oceno in zagovor magistrskega dela (za zamudnike se tema praviloma obravnava v enem mesecu po oddaji vloge).

Drugi semester drugega letnika

  1. Študent (po vseh opravljenih obveznostih na študiju) prijavi odobreno temo (le naslov magistrske naloge) prek sistema Studis, kjer mentor temo (in študenta) potrdi.
  2. Ko se mentor strinja z vsebino in obliko naloge (gl. Navodila za magisterij), študent nevezane izvode pošlje v študentsko pisarno (študent jih priloži v tolikšnem številu, kolikor je članov komisije). Če se komisija strinja, lahko študent pošlje komisiji nalogo v elektronski obliki.
  3. Po 21 dneh študentska pisarna vse pripombe in predloge članov komisije posreduje mentorju in kandidatu. Ko je naloga zadovoljivo napisana, jo kandidat po predhodnem dogovoru z mentorjem naloži v sistem Studis.

Zagovor magistrskega dela

  1. Prisotna je cela komisija, zagovor je odprt za javnost.
  2. Študentova predstavitev traja 20 minut, nato je predvidenih še 30 minut za vprašanja komisije (vsak postavi eno vprašanje) in 10 minut za odločitev komisije o oceni (komisija se umakne).

Dokumenti in povezave

Vzorec za vlogo za odobritev teme in vzorec za izdelavo magistrskega dela vsebujeta vse ključne elemente, ki jih mora študentova vloga (oziroma magistrsko delo vsebovati). Urejevalnik besedila, v katerem bo študent svojo vlogo/nalogo napisal, ni predpisan.

Plačilo magistrskega dela in zagovora

Če študent po preteku 4 let od vpisa v 2. letnik študija magistrskega dela še ni opravil, ga mora plačati. Plačilo magistrskega dela z zagovorom je po veljavnem ceniku Univerze v Ljubljani.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si