Predmet: Statistično svetovanje

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec predmeta: Izr. prof. dr. Lara Lusa

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 2. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
 • Pogoj za opravljen izpit je 80 % prisotnost pri seminarjih.

Vsebina:
Študent pod vodstvom mentorja opravi eno ali več analiz za konkretne naročnike. Sodeluje na vseh stopnjah raziskave in spozna delo statistika v skupini raziskovalcev. Pri analizi podatkov uporablja tako metode, ki jih je spoznal pri ostalih predmetih, kot tudi morebitne druge pristope, nujne glede na vsebino problema. Študent skupaj z naročnikom pripravi poročilo o raziskavi, sam pa dodatno še poročilo o svojem delu.

  Cilji in kompetence:
  Študent v okviru predmeta pridobi praktične izkušnje pri statističnem svetovanju in analizi, s posebnim poudarkom na problemih s področja izbranega modula. Študent spozna konkretne probleme, ki se lahko pojavijo pri načrtovanju raziskav, zbiranju in urejanju podatkov, analizi, interpretaciji rezultatov ali komuniciranju z naročnikom. 

  Predvideni študijski rezultati:
  Sposobnost pristopa h konkretni statistični analizi, pri tem mora povezati pridobljena znanja, ali se naučiti novih.

  Podrobnejša predstavitev predmeta.

  Contact

  Main contact:
  e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

  Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
  Tanja Petek
  University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
  room num.: AN012C-ŠTU
  phone: 01 4768 460
  e-mail: Tanja.Petek (at) fe.uni-lj.si

  Links

  Facebook stran 

  The World of Statistics