predmet Statistično svetovanje

V drugem letniku študija imajo študenti predmet Statistično svetovanje. Osnovni namen predmeta je pridobivanje praktičnih izkušenj s statističnim svetovanjem, po možnosti čim bolj v povezavi z modulom, ki ga opravljajo. Študentje se seznanijo z realnimi problemi, ki jih bodo srečevali pri svojem poklicu (npr. komunikacija z naročniki analize, ki praviloma niso statistiki, načrtovanje raziskave, izvedba analize, pisanje poročila …).

Trajanje praktičnega usposabljanja je odvisno od primera analize in načina izvedbe, vendar naj bi skupaj ustrezalo predvideni obremenitvi v načrtu predmeta, to je 10 ECTS (skupaj 300 ur dela).

Vsem, ki bi radi pretopili teorijo v prakso, študij toplo priporočam. Študij sicer ima več elementov rednega kot izrednega študija. Obveznosti so sprotne, veliko je dela v R, zato je potrebna dobršna mera samodiscipline, volje in veselja do analize podatkov. Ni mi žal vpisa, študijski program je sicer zahteven vendar tudi zelo uporaben.
(študent 1.letnika)

Seznam naročnikov (delodajalcev), kjer so naši študenti do sedaj opravljali prakso.

Izvedba predmeta

 1. Triurno uvodno predavanje z diskusijo na prakso vezanih administrativnih, vsebinskih in tehničnih zahtev ter ilustrativnih primerov je izvedeno v začetku zimskega semestra.

 2. Študent si praviloma poišče podjetje/organizacijo (od tu dalje: naročnika), v katerem/kateri bo opravljal projekt statističnega svetovanja, sam. Za pomoč pri stikih s potencialnimi naročniki se lahko obrne tudi na administrativno pomoč na FE (gl. nogo spletne strani za email naslov) ali na koordinatorja modula, na katerega je študent vpisan. Tematika/statistične metode ali podatki, s katerimi se bo študent ukvarjal, ne nujno vse, morajo biti s področja vpisanega modula.
   
 3. Po izboru naročnika kontaktira študent koordinatorja modula glede izbora: teme statističnega svetovanja, študijskega mentorja (tj. enega od pedagogov, ki sodeluje pri izvajanju študijskega programa Uporabna statistika ter se pedagoško, raziskovalno in/ali svetovalno ukvarja s področjem dela, ki bo predmet svetovalnega projekta) in projektnega mentorja (tj. mentorja, ki je zaposlen pri naročniku).
   
 4. Po dokončni uskladitvi teme ter izbiri študijskega in projektnega mentorja študent izpolni obrazec 1 (potrditev teme) in ga posreduje koordinatorju modula v podpis. Oba mentorja in koordinator modula se morajo strinjati z Dopisom. Podpisan obrazec 1 študent posreduje nosilki predmeta ter v referat na FE (gl. nogo spletne strani za email naslov). V primeru, da študent opravlja delo na sedežu podjetja in/ali če naročnik za izvajanje svetovalnih aktivnosti zahteva formalno pogodbo, se študent za pripravo pogodbe obrne na referat na FE (gl. nogo spletne strani za email naslov). 
   
 5. Vsebino svetovalnega dela študenta predstavlja praktična izvedba projekta (z vsemi relevantnimi koraki, tj. od opredelitve svetovalnega izziva, preko načrtovanja procesa, do čiščenja podatkov in izvedbe analize ter oblikovanja priporočil za naročnika) v časovnem okviru 6 tednov (8-urni delavnik) in dodatna 2 tedna (doma) za dokončanje tehničnega poročila in poročila naročniku (skupaj 300 ur). Z vsebino se morata strinjati tako študijski kot projektni mentor.
   
 6. Ob zaključku svetovalnega dela pripravi študent vsebinsko poročilo z zaključki in priporočili svetovalnega projekta za naročnika. To poročilo je seveda v večini primerov drugačno od poročila, ki ga bo študent oddal pri predmetu Statistično svetovanje. Poročilo pregledata in njegovo ustreznost s podpisom na obrazcu 2 (potrdilo o ustreznosti vsebinskega in tehničnega poročila) potrdita študijski in projektni mentor.
   
 7. Osnova za oceno študentovega dela v okviru predmeta Statistično svetovanje je tehnično poročilo, ki poleg opisa vseh relevantnih korakov svetovalnega projekta (ta vsebuje tudi časovnico izvedbe posameznih nalog) zajema tudi morebitna podrobnejša pojasnila, dodatne rezultate, programsko kodo ter simulacije. Poročilo pregleda in njegovo ustreznost s podpisom na obrazcu 2 (potrdilo o ustreznosti vsebinskega in tehničnega poročila) potrdi študijski mentor.
   
 8. Obrazec 2 (potrdilo o ustreznosti vsebinskega in tehničnega poročila) s podpisoma projektnega in študijskega mentorja, končno verzijo vsebinskega poročila za naročnika ter končno verzijo tehničnega poročila o izvedbi svetovalnega projekta študent odda v oceno nosilki predmeta (oddaja poteka prek spletne učilnice). Študent pošlje nosilki in študijskemu mentorju še elektronsko sporočilo o oddaji; na tej osnovi študijski mentor nosilki predmeta sporoči svoj predlog končne ocene. Po oddaji poročila se študent preko sistema Studis prijavi na naslednji formalno razpisan izpitni rok pri predmetu Statistično svetovanje. Študentova končna ocena pri predmetu Statistično svetovanje je praviloma določena v soglasju med študijskim mentorjem in nosilko predmeta.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si