Predmet: Statistična kontrola kakovosti

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Red. prof. dr. Irena Ograjenšek, Red. prof. dr. Gaj Vidmar

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno opravljena seminarska naloga (projekt).

Vsebina:
Statistična kontrola kakovosti in poslovne vede: zgodovinski pogled.
Sodobni pristopi k obvladovanju kakovosti:

 • sistemski
 • modelski
 • kvalitativni
 • kvantitativni

Ravni analize v statistični kontroli kakovosti:

 • raven procesov
 • raven proizvodov in storitev
 • raven delovnih mest
 • raven oddelkov
 • raven podjetja kot celote

Viri podatkov za statistično kontrolo kakovosti.
Vzorčenje za statistično kontrolo kakovosti.
Orodja in metode statistične kontrole kakovosti:

 • osnovne tipologije
 • nabor in praktična uporaba kvalitativnih orodij in metod
 • nabor in praktična uporaba kvantitativnih orodij in metod
 • statistična kontrola kakovosti v realnem času

Statistična kontrola kakovosti in statistično svetovanje.
Druge aktualne teme.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študente s statistično kontrolo kakovosti s poudarkom na vidikih, relevantnih za izvajanje statistične kontrole kakovosti v praksi.

Predvideni študijski rezultati:
Temeljito poznavanje teoretičnih in praktičnih vidikov statistične kontrole kakovosti.
Razumevanje vpetosti statistične kontrole kakovosti v okvire poslovne analize in poslovnega načrtovanja.
Pridobitev naslednjih spretnosti:

 • iskanje, vrednotenje in uporaba sekundarnih statističnih podatkov v procesih obvladovanja kakovosti;
 • zbiranje, vrednotenje in uporaba primarnih statističnih podatkov v procesih obvladovanja kakovosti;
 • uporaba statističnih programskih orodij pri izvedbi statistične analize v procesih obvladovanja kakovosti;
 • prikazovanje in diseminacija statističnih podatkov in rezultatov statistične analize v procesih obvladovanja kakovosti.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si