Predmet: Statistična podpora kakovosti in organizaciji v zdravstvu

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Red. prof. dr. Gaj Vidmar

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija. 
 • Pozitivna ocena seminarske naloge je pogoj za pristop k ustnemu izpitu.

Vsebina:
Zasnove in metodologije stalnega izboljševanja kakovosti

 • zgodovina in "filozofija" (Deming, Shewhart, Wheeler)
 • sistemi in standardi (Six Sigma, ISO)

Uradni podatkovni viri za upravljanje na področju zdravstva

 • kazalniki kakovosti in varnosti
 • zdravstvene klasifikacije (MKB, MKF)

Kakovosten prikaz podatkov za poslovno poročanje in podporo vodenju

 • iizbrani prikazi podatkov (točkovni grafikoni, mozaični grafikoni, toplotni zemljevidi, iskrne črte)
 • povezava tabel in grafikonov, nadzorišča
 • splošna načela oblikovanja dokumentov

Temeljne statistične metode za nadzor kakovosti v zdravstvu

 • razvrstitveni prikazi, lijačni grafikoni in kontrolne karte
 • odkrivanje osamelcev, prilagajanje enorazsežnih porazdelitev
 • analiza povprečij (ANOM)
 • diagrami kumulativne vsote (CUSUM) in zaporedno testiranje (SPRT)
 • ocenjevanje in upoštevanje tveganj (pregled pojmov in pristopov)

Izbrana poglavja iz analize opisnih podatkov, ocenjevalnih lestvic in analizi skladnosti

 • RIDIT analiza in podobne metode
 • analiza in prikaz zanesljivosti in skladnosti (koeficienti kapa, Cronbachov alfa, ICC, pristop Blanda in Altmana, Bangdiwalov grafikon, konkordančni koeficienti in grafikoni)

Uvod v analizo učinkovitosti

 • osnove analize verjetne meje (SFA)
 • osnove analize podatkovne ovojnice (DEA)

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študenta s sistemi in metodologijami stalnega izboljševanja kakovosti ter podatkovno-analitičnimi kazalniki, ki se uporabljajo v zdravstvu, s pomenom in metodami kakovostnega grafičnega prikaza podatkov za poročanje in podporo vodenju v zdravstvu, ter s statističnimi modeli in psihometričnimi metodami za upravljanje s kakovostjo v zdravstvu.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:

 • poznati glavne sisteme in metodologije stalnega izboljševanja kakovosti ter njihovo vlogo v zdravstvu;
 • poznati osnovne kazalnike kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • poznati zasnovo in strukturo klasifikacij ICD-10 in ICF;
 • poznati načela in metode kakovostnega prikaza podatkov in jih znati uporabiti na podatkih iz zdravstva;
 • znati izdelati uporabna nadzorišča;
 • razumeti in znati uporabiti ustrezne statistične metode za nadzor kakovosti v zdravstvu;
 • znati analizirati merske lastnosti lestvic, ki se uporabljajo v zdravstvu;
 • znati statistično analizirati in grafično prikazati skladnost med ocenjevalci oziroma metodami;
 • poznati osnovne pojme in pristope analize učinkovitosti bolnišnic.

Uporaba:

 • uvajanje in izvedba nadzora kakovosti v zdravstvu in drugih družbenih dejavnostih;
 • poslovno poročanje in podpora odločanju v zdravstvu in drugih družbenih dejavnostih;
 • raziskovalno delo na področju kakovosti v zdravstvu, epidemiologije, zdravstvene politike, javnega zdravja idr.

Refleksija:

 • zavedanje vloge analize in prikaza podatkov pri zagotavljanju kakovosti v zdravstvu in drugod v javnem sektorju;
 • zavedanje pomena statistike kot orodja za podporo odločanju na vseh ravneh zdravstva in drugod v javnem sektorju;
 • zavedanje pomena ustrezne uporabe in nadaljnjega razvoja statističnih in grafičnih metod za napredek vseh zdravstvenih dejavnosti.   

Prenosljive spretnosti:

 • poglobljeno razumevanje sistemov in metodologij stalnega izboljševanja kakovosti;
 • poznavanje obeh univerzalnih zdravstvenih klasifikacij in njune uporabe;
 • zmožnost kakovostnega prikaza podatkov za poslovno poročanje in podporo vodenju;
 • zmožnost uporabe statističnih metod za prepoznavanje odstopajočih vrednosti in analizo skladnosti;
 • poznavanje osnov ekonomske analize učinkovitosti. 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si