Predmet: Načrtovanje in analiza poskusov

Vrsta predmeta: obvezni modulski
Nosilec predmeta: Red. prof. dr. Katarina Košmelj

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Biostatistika, Tehniška statistika 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
  • Pozitivno opravljene domače naloge so pogoj za pristop k izpitu.

Vsebina:

  • Osnovne poskusne zasnove, njihove značilnosti, uporabnost, prednosti in slabosti. Analiza variance: slučajne skupine, slučajni bloki, latinski kvadrat. Testi mnogoterih primerjav, kontrasti.
  • Bolj kompleksne poskusne zasnove: značilnosti, uporabnost, prednosti in slabosti: več faktorska zasnova, split-plot zasnova, mešani modeli.
  • Neparametrični pristopi.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študenta s koncepti, postopki in statističnimi metodami za načrtovanje in analizo podatkov na različnih področjih.

Predvideni študijski rezultati:
Študent pridobi razumevanje in znanje za samostojno načrtovanje poskusov in opazovanj. Seznani se s parametričnimi in neparametričnimi pristopi k analizi podatkov.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si