Predmet: Ekonomska statistika

Vrsta predmeta: obvezni-modulski
Nosilec predmeta: prof. dr. Jože Sambt

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Ekonomska in poslovna statistika 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno opravljena seminarska naloga.

Vsebina:
Izhodišča:

 • Razmerja med ekonomsko statistiko, uradno statistiko in makroekonomijo.
 • Relevantnost ekonomske statistike za ekonomsko politiko in poslovno odločanje.

Makroekonomske statistike:

 • Sistem nacionalnih računov kot konceptualni okvir merjenja v ekonomiji (opredelitve, enote, klasifikacije).
 • Indeksna števila.
 • Statistika proizvodnje in statistika cen.
 • Mednarodne primerjave.
 • Finančna statistika.

Demografske in socialne statistike:

 • Statistika prebivalstva.
 • Statistika trga dela.
 • Statistika življenjske ravni.

Poslovne statistike:

 • Kratkoročna ekonomska aktivnost.
 • Statistika izbranih področij (npr. turizma, kmetijstva, trgovine).
 • Strukturne statistike podjetij.

Druge aktualne teme (npr. statistika okolja).

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je usposobiti študente, da ob uporabi sodobne informacijske tehnologije znajo:

 • za obravnavani ekonomski problem zbrati ali poiskati ustrezne statistične podatke ter jih analizirati in pravilno interpretirati;
 • razlagati osnovne ekonomske, socialne in poslovne implikacije objavljenih statističnih podatkov;
 • identificirati primere nekorektne rabe statistike.

Kompetence:

 • Razumevanje konceptualnih osnov ekonomske statistike in presoja kakovosti ter omejitev kazalcev s področja ekonomske statistike na osnovi poznavanja metodologije.
 • Sposobnost iskanja, vrednotenja in uporabe vsebinsko ustreznih sekundarnih ekonomsko-statističnih podatkov.
 • Sposobnost zbiranja, vrednotenja in uporabe vsebinsko ustreznih primarnih ekonomsko-statističnih podatkov.
 • Sposobnost uporabe statističnih programskih orodij pri izvedbi statistične analize, pri delu s statističnimi bazami podatkov in za prikazovanje in diseminacijo statističnih podatkov ter rezultatov statistične analize.

Predvideni študijski rezultati:
Študent se bo seznanil z glavnimi statističnimi koncepti ekonomskih pojavov in procesov ter poglobil razumevanje o odnosih med ekonomsko-teoretskimi kategorijami, njihovo statistično operacionalizacijo in statističnim merjenjem v praksi, zlasti z vidika sodobne statistične teorije in prakse.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si