Predmet: Osnove uradne statistike

Vrsta predmeta: obvezni modulski
Nosilec predmeta: Izr. prof. dr. Mojca Bavdaž

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Uradna statistika 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno opravljena seminarska naloga.

Vsebina:
Ustanove in organizacija statističnih sistemov:

 • Evropski statistični sistem.
 • Uradna statistika v Sloveniji.
 • Mednarodne ustanove.

Načela delovanja uradne statistike:

 • Temeljna načela uradne statistike.
 • Kodeks ravnanja evropske statistike.
 • Posebnosti drugih držav.

Merjenje v uradni statistiki:

 • Področja uradne statistike, koncepti, definicije in statistični standardi.
 • Statistične enote.
 • Klasifikacije.
 • Kakovost v uradni statistiki.

Procesi statistične produkcije.
Druga aktualna vprašanja uradne statistike.   

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študente z institucionalnimi, s pravnimi in z organizacijskimi vidiki uradne statistike v Sloveniji, Evropi in svetu; ter z metodološkimi osnovami merjenja v uradni statistiki.
Kompetence:

 • Razumevanje delovanja uradne statistike.
 • Iskanje, vrednotenje in uporaba metapodatkov in usposobljenost za presojo kakovosti podatkov na njihovi osnovi.
 • Uporaba ustreznih statističnih standardov v raziskovanju.

Predvideni študijski rezultati:
Študent se bo seznanil z institucionalnimi, s pravnimi in z organizacijskimi osnovami ter z načeli delovanja uradne statistike in bo razumel osnove merjenja v uradni statistiki.
Predmet bo usposobil študenta za presojo implikacij teh osnov za delovanje uradne statistike in za presojo kakovosti podatkov uradne statistike, še posebej z vidika omejitev, ki izvirajo iz merjenja in procesov statistične produkcije.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si