Predmet: Analiza zgodovine dogodkov

Vrsta predmeta: obvezni modulski
Nosilec predmeta: Red. prof. dr. Maja Pohar Perme

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Biostatistika 2. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene domače naloge.

Vsebina:

 • Krnjenje.
 • Krivulja preživetja, trenutno tveganje.
 • Eksponentna in Weibullova porazdelitev.
 • Neparametrično ocenjevanje krivulje preživetja.
 • Statistično primerjanje krivulj preživetja.
 • Parametrični regresijski modeli v analizi preživetja.
 • Model sorazmernih tveganj.
 • Definicija modela, predpostavke modela, interpretacija  parametrov.
 • Ocenjevanje parametrov, metoda parcialnega verjetja.
 • Stratifikacija.
 • Časovno odvisne spremenljivke.
 • Ocenjevanje verjetnosti preživetja.
 • Testna statistika.
 • Ostanki.
 • Ocenjevanje primernosti in veljavnosti modela.
 • Vrednotenje napovedne vrednosti modela.
 • Sotveganja.
 • Večstanjski modeli.

Cilji in kompetence:
Analiza zgodovine dogodkov (analiza preživetja) je področje statistike, ki se ukvarja s časi med dogodki. Časi so pogosto okrnjeni, kar pomeni, da se dogodek ne zgodi (ni smrti, ni izgube zaposlitve, odpovedi stroja, ...). To, in pa časovna spremenljivost opazovanih dejavnikov, zahteva specifične metode za analizo. 
Študent se seznani z metodami analize preživetja, ki v praksi pokrivajo veliko večino potreb po takšnih analizah, tako v biostatistiki, kot tudi v družboslovju in tehniki.

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo spoznal probleme, ki jih prinaša krnjenje in razumel, zakaj so pri tovrstnih podatkih osnovne statistične metode ne zadoščajo. Sposoben bo postaviti cilje svoje raziskave, izbrati primerne metode, jih uporabiti ter ustrezno interpretirati.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si