Predmet: Metode in orodja uradne statistike

Vrsta predmeta: obvezni modulski
Nosilec predmeta: Izr. prof. dr. Mojca Bavdaž

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Uradna statistika 2. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene domače naloge in seminarska naloga.

Vsebina:
Statistična veriga vrednosti in kakovost v uradni statistiki.
Metode zbiranja podatkov v uradni statistiki:

 • Sodobni pristopi v anketni metodologiji in pri popisih.
 • Uporaba administrativnih virov.
 • Povezovanje podatkov iz različnih virov.
 • Posebnosti zbiranja podatkov po področjih.

Obdelava podatkov v uradni statistiki:

 • Urejanje in ocenjevanje.
 • Desezoniranje.

Diseminacija podatkov uradne statistike:

 • Komunikacijske poti.
 • Statistično varovanje podatkov.
 • Metapodatki.

Druge aktualne teme.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je uvesti študente v metode in orodja, ki se uporabljajo v statistični verigi vrednosti, s poudarkom na najnovejših dognanjih in odprtih vprašanjih.
Kompetence:

 • Uporaba metod in orodij uradne statistike na osnovni ravni;
 • Sposobnost kritične ocene pomena in vpliva metod in orodij uradne statistike na kakovost v uradni statistiki.

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo sposoben oblikovati primerne osnovne metodologije za zbiranje, obdelavo in diseminacijo podatkov uradne statistike ter uporabiti ustrezne statistične metode in druge tehnike v procesu statistične produkcije. Ob  tem bo razvijal kritičen in kreativen odnos do sodobnih metod in orodij uradne statistike na osnovi upoštevanja zahtev in posebnosti posameznih vsebinskih področij ter domet razpoložljivih statističnih metod.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si