Predmet: Poslovna statistika

Vrsta predmeta: obvezni modulski
Nosilec predmeta: Red. prof. dr. Irena Ograjenšek

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Ekonomska in poslovna statistika 2. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno opravljena seminarska naloga (projekt).

Vsebina:
Izhodišča:

 • Razmerja med uradno statistiko, ekonomsko statistiko in poslovno statistiko.
 • Relevantnost poslovne statistike za procese poslovnega odločanja in za oblikovanje ukrepov ekonomske politike.

Viri podatkov za podporo poslovnemu odločanju:

 • Makro vidik.
 • Mikro vidik.

Ravni analize v procesih poslovnega odločanja:

 • Analiza okolja.
 • Analiza panoge.
 • Analiza podjetja.

Statistična podpora poslovnemu odločanju:

 • V raziskovalno-razvojni funkciji.
 • V kadrovski funkciji.
 • V nabavni funkciji
 • V proizvodni funkciji.
 • V trženjski funkciji.
 • V računovodsko-finančni funkciji.

Statistična podpora strateškemu poslovnemu odločanju.
Druge aktualne teme.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je usposobiti študente, da ob uporabi sodobne informacijske tehnologije znajo:

 • za obravnavani poslovni problem zbrati ali poiskati ustrezne statistične podatke ter jih analizirati in pravilno interpretirati;
 • razlagati osnovne ekonomske, socialne in poslovne implikacije objavljenih uradnih statističnih podatkov;
 • identificirati primere nekorektne rabe statistike v poslovnem svetu.

Predvideni študijski rezultati:
S študijem tega predmeta bo študent pridobil naslednje spretnosti:

 • iskanje, vrednotenje in uporaba vsebinsko ustreznih sekundarnih statističnih podatkov s področja ekonomije in poslovnih ved;
 • zbiranje, vrednotenje in uporaba vsebinsko ustreznih primarnih statističnih podatkov s področja ekonomije in poslovnih ved;
 • uporaba statističnih programskih orodij pri izvedbi statistične analize;
 • prikazovanje in diseminacija statističnih podatkov in rezultatov statistične analize.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si