Predmet: Bayesova statistika

Vrsta predmeta: strokovno-izbirni
Nosilec predmeta: Izr prof. dr. Mihael Perman, Izr.prof. dr. Jaka Smrekar

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja vsi moduli 1. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija.

Vsebina:

Bayesovi modeli z enim in več parametri. Povezava s standardnimi statističnimi metodami. Hierarhični modeli. Preverjanje modelov in analiza občutljivosti. Bayesovo načrtovanje poskusov.

Bayesov pristop k združevanju rezultatov  več raziskav, potenčne apriorne porazdelitve, analiza odvisnosti združene analize od preteklih raziskav.

Uvod v regresijsko analizo. Analiza variance in kovariance, informativne hipoteze in njihovo ovrednotenje. Bayesov faktor, kompleksnost in prileganje. Aposteriorne verjetnosti hipotez - modelov, vpliv apriorne porazdelitve, učni vzorec.

Povzemanje aposteriorne porazdelitve, ocene parametrov, centralni kredibilnostni interval, pomen konjugiranih porazdelitev. Gibbsov vzorčevalnik , konvergenca ocen, Metropolis Hastingov algoritem. Aposteriorne simulacije. Drugi specifični modeli Bayesove analize.

Cilji in kompetence:

Študent spozna temeljne Bayesove metode za obdelavo podatkov.

Spozna se tudi z uporabo teh metod v praksi. Zato je predvideno, da bodo pri predmetu sodelovali tudi strokovnjaki iz prakse.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje osnovnih konceptov Bayesove statistike.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si