Predmet: Statistično obvladovanje procesov

Vrsta predmeta: obvezni modulski
Nosilec predmeta: doc. ddr. Melita Hajdinjak

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Tehniška statistika 2. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v program. 

Vsebina:

  • Vzorčenje pri obvladovanju procesov in pri prevzemanju proizvodov (različne vrste vzorčenja, zaporedni prevzem proizvodov).
  • Osnovni koncepti statističnega obvladovanja procesov.
  • Preizkus slučajnosti.
  • Osnovne lastnosti in izbira kontrolnih kart.
  • Različne vrste kontrolnih kart ( -karta,  p-karta, np-karta, c-karta, u-karta,…).
  • Odpravljanje težav pri procesu in izboljšave.
  • Avtomatizirano obvladovanje procesov.
  • Mednarodni standardi.

Cilji in kompetence:
Študent bo spoznal osnovne metode statističnega obvladovanja procesov, ki jih srečamo v tehniki. Izdelal bo seminarsko nalogo, v kateri bo pridobljena znanja samostojno uporabil na praktičnem primeru.

Predvideni študijski rezultati:
Poznavanje in razumevanje osnovnih postopkov obvladovanja procesov. Sposobnost izbire ustrezne kontrolne karte z ustreznima kontrolnima mejama v konkretnem primeru iz prakse ter interpretacija rezultatov statistične analize.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si