Svetovalec v Sektorju za metodologijo in standarde

Svetovalec (šifra 531) v Sektorju za metodologijo in standarde, v Oddelku za metodologijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) področje izobraževanja po KLASIUS-P-16: Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); Matematika in statistika; Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika ali
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) področje izobraževanja po KLASIUS-P-16: Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); Matematika in statistika; Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika ali
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) področje izobraževanja po KLASIUS-P-16: Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); Matematika in statistika; Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika;
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge prostega delovnega mesta:

 • sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki,
 • samostojna priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv,
 • spremljanje predpisov delovnega področja,
 • vodenje in odločanje v manj zahtevnih predpisanih postopkih delovnega področja,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti,
 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv.

Delovne naloge, ki jih bo izbrani kandidat na delovnem mestu svetovalec opravljal s področja statistične analize in obdelave podatkov, so:

 • pomoč pri postavljanju metodologije raziskovanj, s katerimi SURS zagotavlja inštitucijam, gospodarstvu in javnosti kakovostne podatke,
 • sodelovanje pri vzpostavljanju podatkovnih baz,
 • sodelovanje s strokovnjaki, ki na SURS pokrivajo posamezna vsebinska področja,
 • analiza raznolikih podatkov, ki jih SURS pridobi s strani podjetij, kmetijskih gospodarstev, oseb in gospodinjstev, 
 • programiranje v programskem orodju SAS za statistično obdelavo podatkov, ki je eno glavnih svetovnih orodij za analizo podatkov,
 • sodelovanje v delovnih skupinah  na nivoju evropskega statističnega sistema,
 • sodelovanje v projektnih skupinah na SURS,
 • udeležba na različnih tečajih in konferencah delovnega področja, kjer svetovalec nadgrajuje svoje znanje.

 
Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer izobrazbe (študijski program) ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila zahtevana za to delovno mesto);
 3. pisno izjavo kandidata o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (v kolikor ga kandidat ima);
 4. izjavo kandidata, da:
  • je državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje SURS-u pridobitev podatkov iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).

Od kandidata pričakujemo:

 • znanje osnov orodij za statistično analizo (SAS, R, Stata, Python, SQL, …)
 • znanje uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel, MS Access,
 • znanje angleškega jezika (razumevanje, branje, pisanje),
 • poznavanje področij verjetnosti in statistike,
 • poznavanje statističnih postopkov in metod,
 • sposobnost dobrega pisnega in ustnega izražanja,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja.

 
Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto dm svetovalec šifra 531, številka 1102-15/2022«, na naslov: SURS, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi  na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Marija Žerjav Prosen, telefon: 01 2416 419 od 10. do 11. ure, informacije o delovnem področju pa Andreja Smukavec, telefon: 01 2416 466.
 
Več informacij najdete TU.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si