Predmet: Uvod v statistiko

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Rok Blagus

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene domače naloge.

Vsebina:

 • Podatki; primeri.
 • Primeri vprašanj, na katera lahko odgovori statistika
 • Deskriptivna statistika
 • Uvod v statistično sklepanje
 • Osnove vzorčenja
 • Pregled univariatnih metod
 • Uvod v metodo maksimalnega verjetja
 • Uvod v regresijo
 • Uvod v multivariatne metode
 • Izbrane teme (načrtovanje poskusov, longitudinalno raziskovanje, neparametrične metode, analiza zgodovine dogodkov, ...)   

Cilji in kompetence:
Namen predmeta je seznaniti študente s temeljnimi statističnimi vsebinami brez poglobljenih teoretičnih poudarkov. Predstavljen bo širok spekter problemov, ki jih rešujemo s pomočjo statistike in prikazane osnovne ideje ustreznih statističnih metod. Jedro predmeta bo uvod v statistično sklepanje, idejni pregled osnovnih univariatnih in bivariatnih statističnih metod, metode maksimalnega verjetja za ocenjevanje parametrov populacije ter osnovnih idej regresijskih pristopov in pomembnejših multivariatnih metod. Poleg tega predvidevamo vsebine, ki se bodo spreminjale glede na morebitno aktualnost ali razpoložljivost primerov iz prakse. Praktični del predmeta bo študente seznanil z uporabo statističnih metod v R-u.

Predvideni študijski rezultati:
Razumeti, kaj je statistična analiza, njene prednosti in omejitve.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si