Predmet: Osnove teoretične statistike

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec predmeta: Red. prof. dr. Maja Pohar Perme

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. 1. in 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
  • Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene domače naloge.

Vsebina:

  • Pregled deskriptivne statistike, osnovne grafične metode prikazovanja podatkov, primeri.
  • Vzorčenje, vzorčni načrt, vzorčna porazdelitev, standardna napaka, intervali zaupanja, primeri.  Prikazi vzorčnih porazdelitev s simulacijami.
  • Pojem in namen  statističnega modela, primeri.
  • Ocenjevanje parametrov, metoda največjega verjetja, lastnosti cenilk, asimptotske porazdelitve, alternativne metode za ocenjevanje parametrov, primeri.  Primeri s simulacijo, primerjava teoretičnih in empiričnih standardnih napak,
  • Preizkušanje  domnev, moč testa, metode za testne statistike, analiza variance, preizkusi neodvisnosti, asimptotske lastnosti, neparametrični testi, testi prileganja modelov, primeri.  Empirični izračun moči, simulacije, primerjava teoretičnih in empiričnih porazdelitev testnih statistik.
  • Linearna regresija, metoda najmanjših kvadratov, izrek Gauss-Markova, inferenca. Empirična določitev standardnih napak in napak pri napovedovanju, simulacije, simulacije diagnostičnih testov.
  • Posplošeni linearni modeli, probit, logit.  Primeri uporabe, standardne napake, simulacije.
  • Osnovne ideje Bayesove statistike.       

Cilji in kompetence:
V statistični praksi statistik pogosto naletel na probleme, ki presegajo okvire linearnih modelov. Predmet seznani študenta z naravo takih podatkov ter s koncepti modelov, ki te posebnosti upoštevajo. Študent spozna metode za analizo tovrstnih podatkov in jih preizkusi na praktičnih primerih.

Predvideni študijski rezultati:
Predmet predstavlja temeljne statistične pojme in njihovo teoretično ozadje. Teoretični koncepti so ilustrirani na primerih najpogosteje uporabljanih metod, testov oziroma modelov. Študenta opremi z zmožnostjo teoretične postavitve problema, razumevanja rezultatov, predpostavk in omejitev.    .

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si