Predmet: Viri podatkov

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Mojca Bavdaž

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno opravljena seminarska naloga.

Vsebina:

 1. Splošni vidiki virov podatkov (Osnovni pojmi. Značilnosti podatkov in virov podatkov. Vrste dostopa do podatkov.)
 2. Masovni podatki in etika (kreativna uporaba, domet, pristranskost, razkritja, zlorabe).
 3. Zaupnost in varovanje podatkov (pravni vidiki, statistična zaščita podatkov)
 4. Vizualizacija podatkov:
 • Mejniki v vizualizaciji podatkov.
 • Osnove vizualnega procesiranja (predpozornostne lastnosti, Gestalt načela, pristranskost).
 • Problematični prikazi.
 • Pristopi za izboljšanje vizualizacij.
 • Prikazi glede na vrsto podatkov.
 1. Podatki v uradni statistiki:
 • Delovanje sistema uradne statistike (institucije, organizacija, zakonodaja, načela).
 • Viri podatkov uradne statistike.
 • Statistična infrastruktura (registri, statistični standardi, metapodatki).
 • Kakovost (načela, kodeks ravnanja, točnost in napake).
 • Dostopnost, orodja ter pristopi za pridobivanje in uporabo statističnih podatkov.
 • Vizualizacija in eksploratorna analiza podatkov uradne statistike.
 1. Iskanje in uporaba znanstvenih podatkovnih arhivov:
 • Splošni arhivi podatkov (Arhiv družboslovnih podatkov ipd.) in specializirani arhivi podatkov (npr. kvalitativni, omrežja).
 • Dostop do mednarodnih podatkov in podatkov različnih področij (CESSDA, ICPSR, mednarodni raziskovalni projekti, organizacije).
 • Priprava podatkov za analizo: združevanje podatkov iz različnih virov in formatov, ex-post harmonizacija spremenljivk, čiščenje in dokumentacija podatkov.
 • Napredne možnosti izkoriščanja obstoječih podatkov (večnivojska analiza, primerjalno raziskovanje, longitudinalno raziskovanje itd.).
 • Načrtovanje in priprava podatkov za dostop.
 • Kriteriji za ocenjevanje uporabnosti podatkov (FAIR ipd.).
 • Etični in pravni vidiki ravnanja s podatki.
 • Odprta znanost.
 1. Specifični viri podatkov s področij družboslovja in naravoslovja (npr. komercialne baze podatkov, viri podatkov v javnem in zasebnem sektorju, viri podatkov posameznih znanstvenih področij, kot sta javno zdravje in medicina itd.).

Druge aktualne teme.

Cilji in kompetence:
Cilji predmeta so:

 • Seznaniti študente z najpomembnejšimi domačimi in tujimi viri statističnih podatkov in možnostmi njihove uporabe.
 • Usposobiti študente za za kritično presojo kakovosti in drugih relevantnih vidikov podatkov, npr. etičnih in pravnih vidikov (statistična in podatkovna pismenost).
 • Usposobiti študente za učinkovito vizualizacijo podatkov.

Kompetence:

 • Usposobljenost za presojo kakovosti in uporabnosti virov podatkov za ustvarjanje dodane vrednosti s statistično analizo, kakor tudi etičnih in pravnih vidikov zbiranja in uporabe podatkov

  .

 • Poznavanje načinov pridobivanja in iskanja statističnih podatkov, dostopanja do teh podatkov in ravnanja z njimi ter njihovega prikazovanja.       

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo poglobil in razširil znanja s področja virov podatkov različnih znanstvenih področij ter razumevanje o njihovi kakovosti, pomenu, etičnih in pravnih vidikih ter vlogi v statistični analizi. Pridobil bo najnovejša znanja o njihovi razpoložljivosti, dostopnosti in možnostih izkoriščanja ter vizualizacije.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si