Predmet: Viri podatkov

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Mojca Bavdaž

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija.
 • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno opravljena seminarska naloga.

Vsebina:

 1. Splošni vidiki virov podatkov:
 • Značilnosti virov podatkov.
 • Vrste dostopa do podatkov.
 • Masovni podatki in prihodnost virov podatkov.
 • Zaupnost in varovanje podatkov. Statistična zaščita podatkov.
 1. Podatki v uradni statistiki:
 • Tipologija virov podatkov uradne statistike (institucionalni, vsebinski, tehnični vidiki).
 • Kakovost. Statistični standardi. Metapodatki.
 • Dostopnost, orodja in pristopi za pridobivanje statističnih podatkov.
 • Vizualizacija in eksploratorna analiza podatkov uradne statistike.
 1. Podatki in povezana gradiva iz znanstvenih podatkovnih arhivov:
 • Splošni arhivi podatkov (Arhiv družboslovnih podatkov ipd.) in specializirani arhivi podatkov (npr. kvalitativni, omrežja).
 • Dostop do mednarodnih podatkov (CESSDA, ICPSR, mednarodni raziskovalni projekti, organizacije).
 • S podatki povezana gradiva (baze anketnih vprašanj, objave).
 • Priprava podatkov za analizo: združevanje podatkov iz različnih virov in formatov, ex-post harmonizacija spremenljivk, čiščenje in dokumentacija podatkov.
 • Napredne možnosti izkoriščanja obstoječih podatkov (večnivojska analiza, primerjalno raziskovanje, longitudinalno raziskovanje, itd.).
 1. Specifični viri podatkov s področij družboslovja in naravoslovja (komercialne baze podatkov, podatkovna skladišča v javnem in zasebnem sektorju, baze podatkov posameznih znanstvenih področij, na primer javnega zdravja in medicine itd.).

Druge aktualne teme.

Cilji in kompetence:
Cilji predmeta so:

 • Seznaniti študente z najpomembnejšimi domačimi in tujimi viri statističnih podatkov in možnostmi njihove uporabe.
 • Usposobiti študente za učinkovito uporabo virov statističnih podatkov na področju njihovega raziskovalnega dela (statistična in podatkovna pismenost).
 • Seznaniti študente z osnovami dostopa do podatkov in ravnanja z njimi.

Kompetence:

 • Usposobljenost za presojo uporabnosti virov statističnih podatkov za statistično analizo.
 • Poznavanje orodij in načinov pridobivanja in iskanja, dostopanja in ravnanja s statističnimi podatki.       

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo poglobil in razširil znanja s področja virov podatkov različnih znanstvenih področij ter razumevanje o njihovem pomenu in vlogi v statistični analizi. Pridobil bo najnovejša znanja o njihovi razpoložljivosti, dostopnosti in možnostih izkoriščanja ter se izpopolnjeval v optimalnih strategijah pridobivanja in izkoriščanja teh virov podatkov.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si