Magistrsko delo

Koordinator magistrskih del: Doc. dr. Nataša Kejžar

Vrsta predmeta: Obvezni
Letnik: 2

Okvirne teme za magisterij in mentorji

red. prof. dr. Vladimir Batagelj

 • Identifikacija enot v bibliografskih podatkih
 • Prikazi acikličnih omrežij po slojih
 • Poenostavljeni prikazi omrežij

Vse tri teme zahtevajo študente vešče programiranja in matematike.

izr. prof. dr. Mojca Bavdaž

Teme s področja uradne statistike in teme, obravnavane pri predmetu Viri podatkov, npr. vizualizacija podatkov, viri podatkov kot poslovna priložnost, komunikacija podatkov uradne statistike, alternativni viri podatkov za uradno statistiko itd.

doc. dr. Rok Blagus

Teme s področja uvrščanja visoko-razsežnih podatkov, večkratnega testiranja, prileganja regresijskih modelov in ocenjevanja točnosti diagnostičnih metod.

doc. ddr. Melita Hajdinjak

 • Statistično obvladovanje proizvodnega procesa
 • Zanesljivost in življenjska doba proizvoda
 • Napovedovanje ponudbe in povpraševanja

izr. prof. dr. Damijana Kastelec

 • Testiranje domnev v okviru mešanih linearnih in nelinearnih modelov, različne strukture slučajnih in fiksnih dejavnikov
 • Nestacionarni modeli časovnih vrst, napovedovanje v času
 • Modeliranje prostorskih procesov (zveznih ali točkovnih), napovedovanje (interpolacija) v prostoru

doc. dr. Nataša Kejžar

Teme s področja simbolne analize podatkov (razvrščanje, modeliranje).

izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

Tema s področja anketne metodologije: načeloma vse, kar smo obravnavali v okviru predmeta, še posebej pa s področja metodologije spletnega anketiranja.

red. prof. dr. Irena Ograjenšek

Analiza podatkov kupcev: pristopi k segmentaciji članov izbranega programa zvestobe in njihove poslovne implikacije
Razvoj in preverba praktične uporabnosti alternativnih kazalcev blaginje
Statistično poročanje v letnih poročilih podjetij (alternativno: v medijih, v poročilih vladnih organov)
Teme s področja statistične kontrole kakovosti v dogovoru s kandidatom/kandidatko.

izr. prof. dr. Gregor Sočan

Teme iz testne teorije, npr.:

 • Primerjava metod točkovanja kategorialnih postavk
 • Parcialna merska invariantnost in primerjava latentnih povprečij
 • Manjkajoči odgovori v psihometričnih testih

izr. prof. dr. Damjan Škulj

 • časovne vrste
 • regresijski modeli
 • statistične metode v pogojih negotovosti
 • uporaba kopul v statistiki

doc. dr. Janez Štebe

Ugotavljanje lastnosti raziskovalnih podatkov iz javnih raziskovalnih projektov s področja družboslovja
Naknadna harmonizacija anketnih podatkov o Evropi
Tema s področja podpore lokalni matični knjižnici za dostop do javnih podatkov
Uporaba urbanih podatkov (npr. Bicikl) za izboljšanje življenja v mestih
Podatki o kmetijstvu
Tema s področja državljanske znanosti
Tema na področju dostopa do podatkov o volitvah

red. prof. dr. Vasja Vehovar

 • Evalvacija spletne aplikacije www.gaptimer.eu in www.timedistance.net (v somentorstvu s prof. Sicherlom, glej  SICH1 in SICH2 )
 • Študentska ankete na FDV  in UL:  problem veljavnosti merjenja (všečnost-prizadevnost-učinkovitost): vpliv ocen pri predmetu in zahtevnosti predmeta na evalvacijo študentov. Glej http://ul.1ka.si – posebej analiza eksperimenta in draft interpretacij).
 • Analiza parapodatkov (»logi« oziroma elektronske sledi respondenta ali avtorja ankete) v spletnih anketah, posebej za učinke (npr. analiza časov) anket, ki potekajo na mobilniku.

izr. prof. dr. Gaj Vidmar

 • Implementacija Coxovega regresijskega modela v statističnem programskem paketu Minitab
 • Model nevronske mreže malih možganov kot praktično orodje za analizo podatkov
 • Aditivna razširjena podobnostna drevesa
 • Napovedovanje športnih izidov z uporabo dvorazsežne Poissonove porazdelitve

doc. dr. Jure Žabkar

 • razvoj in vrednotenje algoritma za avtomatsko ocenjevanje diagnostičnih testov bolnikov s Parkinsonovo boleznijo iz video posnetkov testov

izr. prof. dr. Aleš Žiberna

Evalvacija različnih tipov posplošenega bločnega modeliranja
Primerjava različnih tipov iskanja "optimalne rešitve" v okviru posplošenega bločnega modeliranja
Izgradnja in analiza omrežja Twiterašev
Analiza Twittov (sentiment, analiza besedila) v povezavi "zunanjimi" spremenljivkami
Uporaba simulacij za analizo statističnih metod
Izdelava paketa za R za kakšno izmed slabo podprtih statističnih metod (na primer diskriminantno analizo, kanonično korelacijo)
Druge teme iz področja analize omrežij

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si