Predmet: Analiza omrežij

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Red. prof.dr. Vladimir Batagelj

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

 • Uvod, osnovni pojmi
 • Viri in zbiranje omrežnih podatkov
 • Kakovost merjenja omrežij
 • Vrste in predstavitve omrežij, programi za analizo omrežij
 • Zgradba omrežij: povezanosti, razbitja, izrezi, komponente, sredice, skrčitve, vzorci, ogrodja
 • Mere središčnosti in pomembnosti, otoki
 • Markovske verige kot omrežja
 • Aciklična omrežja
 • Dvovrstna omrežja in množenje omrežij
 • Razvrščanje omrežij in bločno modeliranje
 • Statistična analiza in modeliranje omrežij - brezlestvična omrežja
 • Uporabe: rodovniki, internet, analiza besedil, …

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študente s pojmi in metodami analize omrežij in jih usposobiti za samostojno uporabo le-teh pri analizi omrežij z različnih področij.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov analize omrežij.
 • Poznavanje programske podpore za analizo omrežij in usposobljenost za izbiro in uporabo ustreznih metod pri samostojni analizi dejanskih omrežij iz različnih področij uporabe (bibliometrija, komunikacije, ekonomija, mednarodni odnosi, ...)
 • Povezava dobljenih rezultatov s teoretičnimi izhodišči pri interpretaciji rezultatov; novi pogledi na problem.
 • Povezovanje z drugimi področji analize podatkov in ustreznimi orodji.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si