Predmet: Anketno raziskovanje

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Doc. dr. Katja Lozar Manfreda

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

 • Uvod, umestitev anketnega raziskovanja v širši okvir družboslovnega raziskovanja. 
 • Namen in primeri anketnega raziskovanja.
 • Koraki anketnega raziskovanja. 
 • Definiranje ciljev anketne raziskave in operacionalizacija.
 • Načini anketnega zbiranja podatkov (osebno in samo-anketiranje, anketiranje na papirju in računalniško-podprto anketiranje).
 • Oblikovanje in testiranje anketnega vprašalnika.
 • Zbiranje podatkov.
 • Priprava podatkov za analizo. 
 • Specifičnosti statistične analize anketnih podatkov. 
 • Pisanje poročil. 
 • Standardi in etični vidiki anketnega zbiranja podatkov.
 • Anketne napake.   

Cilji in kompetence:
Namen predmeta je seznaniti študente s teorijo in prakso anketnega raziskovanja, to je raziskovanja, ki podatke zbira s pomočjo anketnih vprašalnikov, na katera odgovarjajo anketiranci pri terenskem ali telefonskem anketiranju ali pri različnih oblikah samo-anketiranja (po pošti, po svetovnem spletu). Predmet vključuje predavanja, samostojno študiranje in razpravo, preko katerih bodo študenti pridobili osnovne kompetence za izvajanje anketnih raziskav, vključno z definiranjem ciljev raziskave (problem, hipoteze, ciljna populacija) in načrta raziskave, oblikovanjem vzorca, oblikovanjem in testiranjem vprašalnika, zbiranjem podatkov s čim manj neodgovori na različne načine (s pomočjo anketarjev ali samo-anketiranje), priprave podatkov za analizo in dejansko analizo ter pisanje poročil. Študenti bodo spoznali tudi osnovne koncepte kvalitete anketnih podatkov.

Predvideni študijski rezultati:
Razumevanje procesa in postopkov anketnega raziskovanja ter osnovnih pojmov kvalitete anketnih podatkov. 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si