Predmet: Načrtovanje in analiza kliničnih in epidemioloških raziskav

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Izr. prof. dr. Lara Lusa

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

 • Vrste študij v medicini. 
 • Načrtovanje eksperimentalnih in epidemioloških raziskav; analiza moči testa in izračun velikosti vzorca, izbor spremenljivk in statističnih enot, način zbiranja podatkov in kontrola kakovosti podatkov.
 • Analiza eksperimentalnih in epidemioloških raziskav: poudarek  je na uporabi regresijskih modelov
  • linearni model, logistični model in modeli za analizo preživetja. 
  • obravnava manjkajočih podatkov 
  • obravnava koreliranih podatkov 
 • Uporaba statističnega paketa R.       

Cilji in kompetence:
Dobro načrtovane in primerno analizirane klinične in epidemiološke raziskave lahko nudijo odgovore na zelo pomembna vprašanja na področju medicine. Na primer, lahko dokažejo učinkovitost novega zdravila ali povežejo nastanek bolezni z nekim dejavnikom tveganja.
Namen predmeta je usposobiti kandidata za samostojno izpeljavo standardnih kliničnih in epidemioloških raziskav. Poudarek je na načrtovanju in na analizi podatkov.

Predvideni študijski rezultati:
Študent pozna temeljne razlike med vrstami študij v medicini, zna načrtovati raziskavo in sestaviti protokol raziskave. Študent zna izbrati primerno metodo za analizo podatkov in zna pripraviti poročilo, kjer predstavi načrt raziskave, statistično analizo in rezultate.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si