Predmet: Statistično modeliranje v biomedicini

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Izr. prof. dr. Lara Lusa

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija. 
 • Opravljene domače naloge so pogoj za pristop h končnemu izpitu.

Vsebina:
Splošni koncepti:

 • formulacija modelov, ocenjevanje parametrov, interpretacija
 • iinterakcije, sprostitev predpostavke o linearnosti
 • prileganje modelov
 • pojasnjena variabilnost
 • problem prevelikega števila pojasnjevalnih spremenljivk
 • ponovno vzorčenje, validacija modela
 • uporaba R v statističnem modeliranju

Logistična regresija:

 • določanje modela: metoda največjega verjetja, točkovna in intervalna ocena obetov, testna statistika, ostanki, ocenjevanje primernosti modela, vplivne točke
 • interpretacija modela
 • ocenjevanje napovedne vrednosti modela
 • ROC krivulje

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študenta s strategijami statističnega modeliranja in mu predstaviti načine  evalvacije in validacije modela na primeru logistične regresije.

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo sposoben določiti, oceniti, validirati in interpretirati model, ki bo skladen s podatki.
 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si