Predmet: Linearni modeli

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Damijana Kastelec

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
 • Pozitivno opravljene domače naloge so pogoj za pristop k izpitu.

Vsebina:
Enostavna linearna regresija:

 • Predpostavke, ocenjevanje parametrov, statistično sklepanje. Analize variance in regresija. Regresija skozi izhodišče.
 • Diagnostika:  analiza ostankov, analiza posebnih točk.
 • Uporabne transformacije.

Korelacija:

 • razlika med regresijskim in korelacijskim modelom, različne vrste korelacijskih koeficientov.

Multipla regresija:

 • Ocenjevanje parametrov, statistično sklepanje, diagnostika, multikolinearnost.
 • Opisne spremenljivke v modelu, model več regresijskih premic.
 • Polinomski model.
 • Bolj kompleksni linearni modeli.
 • Nelinearni modeli.
 • Modeliranje kovariance (gls modeli)
 • Linearni mešani modeli
 • Cilji in kompetence:
  Linearni modeli so temeljni statistični modeli, ki so uporabni na vseh področjih statistike. Cilji  so: razumevanje teorije, njena uporaba pri analizi konkretnih podatkov,  analiza podatkov in vsebinska analiza rezultatov.

  Predvideni študijski rezultati:
  Študenti pridobijo znanja za samostojno delo na področju statističnega modeliranja, ki omogočajo nadgradnjo na različnih področjih znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si