Predmet: Multivariatna analiza

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec predmeta: Red. prof. dr. Aleš Žiberna

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

 • Grafične predstavitve multivariatnih podatkov
 • Razvrščanje v skupine
 • Metoda glavnih komponent
 • Faktorska analiza
 • Kanonična korelacijska analiza
 • Diskriminantna analiza
 • Linearni strukturni modeli   

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študente s sodobnimi metodami multivariatne analize, z njihovo uporabo za analizo konkretnih podatkov in z ustrezno interpretacijo dobljenih rezultatov. Seznaniti s sodobnimi računalniškimi programi za multivariatno analizo podatkov.        The goal of the course is to introduce modern methods of multivariate analysis, their application on real-life data, and proper interpretation of the obtained results. In the process, students also learn how to use the latest software tools for multivariate analysis.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje osnovnih metod multivariatne analize, tudi grafičnih prikazov multivariatnih podatkov in eksplorativne multivariatne analize.  Preverjanje občutljivosti mutivariatnih metod na predpostavke s simulacijami. Razumevanje teorije na podlagi primerov uporabe.
 • Uporaba multivariatne analize sega na večino področij naravoslovnih znanosti in na številna družboslovna področja. Znanja iz predmeta Multivariatna analiza so potrebna za večino drugih predmetov v programu.
 • Sposobnost abstraktnega razmišljanja.
 • Spretnost uporabe domače in tuje literature.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si