Predmet: Napredni pristopi v programskem okolju R

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec predmeta: Izr. prof. dr. Lara Lusa

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. ali 2. 1. ali 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija. 

Vsebina:

Učinkovita in ponovljiva obravnava podatkov v jeziku R.

Grafični prikaz podatkov s paketom ggplot2.

Razvoj in objava interaktivnih poročil  in spletnih aplikacij, ki temeljijo na kodi napisani v jeziku R (s pomočjo paketa Rmarkdown in shiny)

Dokumentacija analiz in kode (kontrola verzij)

Optimizirano kodiranje v jeziku R

  • Pogoste napake, ki povzročajo neučinkovitosti kode
  • Preverjanje pravilnosti, odpravljanje napak in ocena učinkovitosti

Cilji in kompetence:

R je eden izmed najbolj pogosto uporabljanih statističnih programskih jezikov. Statistiki ga uporabljajo za analizo podatkov in za razvoj lastnih funkcij; programski paketi združujejo funkcije in omogočajo njihovo deljenje z drugimi uporabniki okolja R.

Študent poglobi osnovno znanje jezika R; poudarek je na naprednem upravljanju s podatki, grafični predstavitvi podatkov in na ponovljivosti analiz. Zna preverjati in optimizirati svojo kodo. Z uporabo programskih paketov in spletnih aplikacij zna deliti kodo z drugimi uporabniki jezika R. To znanje je uporabno pri vseh predmetih in pri praktičnem delu.

Predvideni študijski rezultati:
Izboljšano razumevanje in praktična uporaba statističnega razvojnega okolja R.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si