Kratek opis modulov

Študent ob vpisu izbere modul, ki mu določa dva obvezna modulska predmeta ter okvirno področje dela pri praktičnem predmetu Statistično svetovanje ter magistrski nalogi. Predmete ostalih modulov lahko izbere kot izbirne predmete.

Biostatistika

Koordinatorka: prof. dr. Maja Pohar Perme (maja.pohar@mf.uni-lj.si)

Vsakršna teorija v medicini mora biti preverjena tudi v praksi. Statistika je nujen del vseh medicinskih raziskav od zasnove do interpretacije rezultatov, v bioloških in biotehniških vedah je najbolj uporabno orodje znanstveno-raziskovalnega dela. Korektno načrtovani in analizirani poskusi so vez med stroko in statistiko. Vroča tema je genetika. Največji gospodarski uporabnik je farmacija.

Strokovno izbirni predmeti: po lastni izbiri

Obvezna modulska predmeta: Analiza zgodovine dogodkov, Načrtovanje in analiza poskusov

To call in the statistician after the experiment is done may be no more than asking him to perform a post-mortem examination:
he may be able to say what the experiment died of. (R.A.Fisher)

Družboslovna statistika

Koordinator: prof. dr. Aleš Žiberna (ales.ziberna@fdv.uni-lj.si)

Statistika se uporablja na vseh področjih družboslovnega raziskovanja. Omogoča na primer, da rezultati tržnih raziskav in raziskav javnega mnenja ter volilne napovedi niso le ugibanja. Del nje je tudi analiza omrežij (na primer političnih) in preverjanje družbenih zakonitosti.

Glavne posebnosti družboslovne statistike izhajajo iz večjega naslanjanja na anketne podatke ter s tem povezani problemi (vzorčenje, manjkajoči podatki) ter dejstva, da preučevanih pojavov pogosto ne moremo neposredno meriti.

Potrebna znanja za vpis: Posebno matematično znanje ni potrebno (srednješolska matematika zadostuje), priporočljiv pa je občutek za družboslovne probleme in analizo podatkov.

Strokovno izbirni predmeti: po lastni izbiri

Obvezna modulska predmeta: Kategorični in merski modeli v družboslovju, Statistični vidiki zbiranja podatkov

Ekonomska in poslovna statistika

Koordinatorka: prof. dr. Irena Ograjenšek (irena.ograjensek@ef.uni-lj.si)

Statistika je nepogrešljiva v podjetjih, ne glede na to, v katerem sektorju delujejo – naj bo to rudarstvo, kmetijstvo, predelovalna industrija, trgovina, zavarovalništvo, turizem, zdravstvo, izobraževanje ali pa kultura. Uporabljamo jo tako na strateški ravni kot tudi na ravni posamezne poslovne funkcije (kadrovske, nabavne, proizvodne, trženjske, prodajne, računovodske, finančne, razvojne itd.). Na ravni gospodarstva kot celote predstavlja statistika analitično izhodišče za oblikovanje ekonomskih politik.

V raziskovalno-analitičnem procesu na področju ekonomske in poslovne statistike se soočamo z izzivi merjenja kompleksnih pojavov, pogosto pa tudi z izzivi zagotavljanja njihove panožne, medpanožne in mednarodne primerljivosti. Sekundarne podatke nam običajno zagotavljajo javni in zasebni institucionalni ponudniki. Primarne podatke pa zbiramo s pomočjo anket in intervjujev ter v okviru opazovalnih in eksperimentalnih študij.

Za vpis v modul zadostuje matematično predznanje na ravni splošne mature, zelo priporočljivo pa je tudi osnovno razumevanje delovanja ekonomskih ter statističnih mikro in makro sistemov.

Strokovno izbirni predmeti: po lastni izbiri

Obvezna modulska predmeta: Poslovna statistika, Ekonomska statistika

If you think that statistics has nothing to say about what you do or how you could do it better, then you are either wrong or in need of a more interesting job. (S. Senn)

Matematična statistika

Koordinator: izr. prof. dr. Mihael Perman (mihael.perman@fmf.uni-lj.si)

Uporabna statistika je splet znanj iz matematike, teoretičnih podlag statistike, zmožnosti programiranja in zmožnosti komunikacije s strokovnjaki s področij uporabe.  Matematični modul nudi bolj poglobljen pristop k metodološkim osnovam statistike, kar je koristno tako za razvoj novih pristopov kot tudi za zanesljivo in ustrezno uporabo že obstoječih metod.

Strokovno izbirni predmeti: Bayesova statistika in Verjetnost

Obvezna modulska predmeta: Teorija mere, Statistika 2 *

* Predmeta Teorija mere in Statistika 2 se v skladu s študijskim programom na UL FMF izvajata v dvoletnih ciklih. Na liho začetno študijsko leto je možen vpis na predmet Teorija mere, na sodo pa k Statistiki 2.

Študij je zanimiv, zahteven, učni primeri pa kažejo raznolikost uporabe pri praktični uporabi pri delu.
(študent 1.letnika)

Strojno učenje

Koordinator: doc. dr. Jure Žabkar (jure.zabkar@fri.uni-lj.si)

Strojno učenje združuje statistiko in računalništvo. Kot področje umetne inteligence se v zadnjem času hitro uveljavlja na številnih področjih življenja, kjer izpodriva klasične pristope k reševanju problemov. Združuje dobro utemeljeno metodologijo in učinkovite inženirske pristope za napovedovanje, razvrščanje v skupine in druge naloge sodobne analize podatkov.
Moderno strojno učenje temelji na matematiki; potrebno je predznanje osnov linearne algebre, numeričnih metod in osnov verjetnosti (nivo prvostopenjskih programov na naravoslovnih fakultetah).
Obvezna predmeta modula vključujeta tudi veliko praktičnega dela, zato je potrebno osnovno znanje programiranja v jeziku Python oz. drugem programskem jeziku.

Strokovno izbirni predmeti: Bayesova statistika in Verjetnost (ta dva predmeta izvaja UL FMF, in sicer na precej visokem nivoju abstraktne matematike, zahtevata kar nekaj matematičnega predznanja)

Obvezna modulska predmeta: Uvod v strojno učenje, Napredne metode strojnega učenja

Tehniška statistika

Koordinator: prof. dr. Gregor Dolinar (gregor.dolinar@fe.uni-lj.si)

Kakovost izdelkov je bistveni pogoj za uspešno delovanje podjetij, zato so v vseh večjih podjetjih zaposleni strokovnjaki, ki med drugim s statističnimi metodami načrtujejo, spremljajo in preverjajo kakovost izdelkov ter proizvodnega procesa.

Strokovno izbirni predmeti: po lastni izbiri

Obvezna modulska predmeta: Statistično obvladovanje procesov, Načrtovanje in analiza poskusov

Uradna statistika

Koordinatorka: izr. prof. dr. Mojca Bavdaž (mojca.bavdaz@ef.uni-lj.si)

Uradna statistika je nepogrešljiva za organizacije, ki (so)ustvarjajo uradno statistiko tako na nacionalni ravni (npr. Statistični urad RS, Banka Slovenije, AJPES, NIJZ itd.) kot v mednarodnem prostoru (npr. Eurostat, ECB, OECD itd.). Dobro poznavanje uradne statistike je pomembna kompetenca za vse institucionalne uporabnike uradnih statističnih podatkov (npr. ministrstva, zbornice in združenja, raziskovalne inštitute). Uradno statistiko pa je koristno poznati zaradi splošne razgledanosti ne glede na sektor in vrsto zaposlitve, saj pokriva raznovrstna področja (ekonomijo, demografijo, zdravstvo, izobraževanje, okolje in energijo, znanost in tehnologijo itd.).

Za sam vpis v modul zadostuje matematično predznanje na ravni splošne mature. Za optimalno delo pri modulskih predmetih priporočamo, da študenti redno opravijo predmet Viri podatkov, kar jim bo koristilo pri prvem modulskem predmetu, pri drugem modulskem predmetu pa je potrebno znanje programiranja v R in vzorčenja.

Strokovno izbirni predmeti: po lastni izbiri

Obvezna modulska predmeta: Osnove uradne statistike, Metode in orodja uradne statistike

He uses statistics as a drunken man uses lamp-posts--for support rather than illumination. (A. Lang)

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si