Zgradba predmetnika

Študij se začne s predmetom Uvod v Statistiko, ki brez poglobljenih teoretičnih poudarkov študenta seznani z osnovnimi idejami statistike ter mu omogoči pregled nad študijem in umestitev metod, ki jih bo poglobljeno spoznaval pri ostalih predmetih, v smiseln okvir. Hkrati pri predmetu Računalniška podpora statistike spozna tudi temeljno programsko orodje R, v katerem lahko preizkuša teoretične zakonitosti ter rešuje praktične naloge. To orodje se nato uporablja pri večini predmetov in postane nepogrešljiv pripomoček pri študentovem razumevanju teoretičnih konceptov in v praktičnih analizah.

Študij statistike zahteva matematična znanja. Študenti, ki teh znanj v prvostopenjskem študiju niso dobili dovolj (npr. niso poslušali analize, algebre in verjetnosti), poslušajo strokovno-izbirni predmet Matematika za statistike, ki poenoti njihovo predznanje in jih spozna z matematičnimi orodji, ki so nujna za razumevanje statistike. Ostali (matematično bolje podkovani študenti) si kot strokovno-izbirna predmeta lahko izberejo Bayesovo statistiko in Verjetnost.

Sledi temeljni predmet Osnove teoretične statistike, pri katerem študenti spoznajo teoretično ozadje statističnih idej in se naučijo natančne opredelitve statističnih problemov in njihovega reševanja. Skupaj s predmetom Matematika za statistike so tako postavljeni močni teoretični temelji, katerih uporabo v praksi študent spoznava pri vseh nadaljnjih predmetih.

Obenem se študent pri predmetu Viri podatkov seznani tudi z razpoložljivostjo, dostopnostjo in možnostmi izkoriščanja najpomembnejših domačih in tujih virov statističnih podatkov in tako postane sposoben pridobiti primerne sekundarne podatke.

Pri obveznih predmetih se seznani z osnovnimi metodami, ki se jih uporablja na vseh področjih statistike, nato pa se s pomočjo modulskih in izbirnih predmetov specializira na izbranem področju. S pomočjo podobnosti in razlik problemov na različnih področjih dobiva celovito sliko o statistični vedi.

Študij se zaključi s praktičnim delom pri predmetu Statistično svetovanje, pri katerem na realnih problemih združi vse do tedaj pridobljeno znanje, in z magistrsko nalogo, v kateri svoje znanje na specifičnem področju še nadgradi.

Predstavitveni zbornik za leto 2023/24

Predstavitveni zbornik za leto 2024/25

 

Spodaj najdete oris časovnega poteka študija:

 

1. letnik

  Zimski  Poletni  Skupaj
Predmet ECTS ECTS ECTS
Uvod v statistiko 5   5
Računalniška podpora statistike 5   5
Linearni modeli 5   5
Osnove teoretične statistike 5 5 10
Multivariatna analiza   5 5
Viri podatkov   5 5
Strokovno-izbirni predmet I 5   5
Strokovno-izbirni predmet II 5   5
Obvezni modulski predmet   5 5
Izbirni predmet I   5 5
Izbirni predmet II   5 5
SKUPAJ     60

Za študij uporabne statistike sem se odločil po nekaj letnem delu v marketinškem raziskovanju, ker sem imel željo spoznati ozadje statističnih metod, ki smo jih uporabljali pri delu. Študijski program ponuja obilico izbirnih predmetov, tako da si lahko vsak študent prikroji program tako kot mu najbolj odgovarja in pridobi znanja s področij, ki ga zanimajo. Vzdušje med sošolci je prijetno in nemalokrat se dobimo tudi izven predavanj.
(študent 2.letnika)

2. letnik

  Zimski  Poletni  Skupaj
Predmet ECTS ECTS ECTS
Računsko zahtevne metode 5   5
Obvezni modulski predmet 5   5
Izbirni predmet III 5   5
Izbirni predmet IV 5   5
Statistično svetovanje 10   10
Priprava magistrskega dela   30 30
SKUPAJ     60

Strokovno-izbirni predmeti

  ECTS
Matematika za statistike 10
Verjetnost 5
Bayesova statistika 5

Študent izbere 10 KT iz nabora strokovno-izbirnih predmetov. Za študenta na modulu Matematična statistika ali Strojno učenje sta obvezna strokovno-izbirna predmeta Verjetnost in Bayesova statistika. Za študente, vpisane v druge module, sta ta dva predmeta lahko tudi izbirna.

Obvezni modulski predmeti

1. letnik Modul ECTS
Načrtovanje in analiza poskusov biostatistika, tehniška statistika 5
Kategorični in merski modeli v družboslovju družboslovna statistika 5
Ekonomska statistika ekonomska in poslovna statistika 5
Teorija mere / Statistika 2 * matematična statistika 5
Uvod v strojno učenje strojno učenje 5
Osnove uradne statistike uradna statistika 5
2. letnik Modul ECTS
Analiza zgodovine dogodkov biostatistika 5
Statistični vidiki zbiranja podatkov družboslovna statistika 5
Poslovna statistika ekonomska in poslovna statistika 5
Statistika 2 / Teorija mere * matematična statistika 5
Napredne metode strojnega učenja strojno učenje 5
Statistično obvladovanje procesov tehniška statistika 5
Metode in orodja uradne statistike uradna statistika 5

* Predmeta Teorija mere in Statistika 2 se v skladu s študijskim programom na UL FMF izvajata v dvoletnih ciklih. Na liho začetno študijsko leto je možen vpis na predmet Teorija mere, na sodo pa k Statistiki 2.

Izbirni predmeti

Vsako študijsko leto je praviloma razpisanih le nekaj (3-5) iz nabora vseh izbirnih predmetov (gl. tabelo spodaj).

V š.l. 2024/2025 se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:

 

  ECTS
Analiza omrežij 5
Anketno raziskovanje 5
Časovne vrste 5
Optimizacija 5
Načrtovanje in analiza kliničnih in epidemioloških raziskav 5
Napredni pristopi v programskem okolju R 5
Posplošeni linearni modeli 5
Modeliranje časovnih in prostorskih procesov 5
Statistična kontrola kakovosti 5
Statistične metode za visokorazsežne podatke 5
Statistično modeliranje v biomedicini 5
Znanstvena in strokovna komunikacija 5

Menjava že izbranih izbirnih predmetov v 2. letniku študija ni možna.

10 KT lahko študenti v dogovoru s koordinatorjem modula pridobijo tudi iz drugih drugostopenjskih programov UL in primerljivih programov tujih univerz.

Primer poteka študija študenta, ki je izbral Ekonomski in poslovni modul:

Pogoj za napredovanje po programu:
 
Pogoj  za  napredovanje  iz  1.  v  2.  letnik  študija  je  pridobljenih  45  KT  pri  obveznih  predmetih 1. letnika.
 
Pogoj za ponavljanje 1. letnika (status študenta):
 
Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk.
 
 

Navodila za opravljanje predmetov vnaprej:

Študent, ki ponavlja letnik in mu manjka največ 15 KT iz obveznih predmetov prvega letnika, lahko opravlja vnaprej z dovoljenjem nosilca predmeta en predmet v zimskem semestru. Vlogo odda do konca oktobra tekočega leta.

V primeru, da študent do začetka poletnega semestra opravi manjkajoče predmete letnika, ki ga ponavlja, lahko opravlja vnaprej z dovoljenjem nosilcev predmetov največ dva predmeta poletnega semestra. Vlogo odda do konca zimskega izpitnega obdobja tekočega leta.

e-obrazec za opravljanje predmeta vnaprej za zimski semester

e-obrazec za opravljanje predmeta vnaprej za poletni semester

Študent izpolnjeno vlogo pošlje nosilcu predmeta v odobritev in podpis. Podpisano vlogo pošlje po elektronski pošti na tanja.petek(at)fe.uni-lj.si, ki tudi preveri, ali študent izpolnjuje zahtevane pogoje, nato se uredi vnos predmeta v Studis.

 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si